בדיקת מתקן פוטו וולטאי PV

בדיקת מתקן פוטו וולטאי PV

בדיקת מתקני ייצור פוטו-וולטאיים

נקבע כי בדיקות החשמל לפני הפעלה ראשונית ובבדיקה תקופתית יבוצעו ע׳׳י חשמלאי בודק חשמל פרטיים.

  • סיווג הבדיקת מתקני ייצור פוטו-וולטאים, אם הם מחוברים דרך מתקן צריכה ("שילוב מתקן ייצור" כהגדרתו באמות המידה) או אם הם מחוברים באופן ישיר לרשת החשמל.
    "חיבור מתקן ייצור" כהגדרתו באמות במידה כוללת 2 סוגי בדיקות- "בדיקה לצורך היתר הפעלה" ו- "בדיקה לצורך חיבור והפעלה מסחרית"
    תוך חלוקה בין בודק חברת החשמל לבין בודק חיצוני, כמפורט בהנחיית מינהל החשמל.

בודק חשמל

בדיקות מתקנים פוטו וולטאים (מערכות סולאריות):

  • בדיקה ראשונית לאחר הקמת המערכת. בדיקה תקופתית 5 שנתית (חובה לבעלי מתקנים סולאריים). במתקן פוטו-וולטאי באספקה עצמאית, תבוצע בדיקת הפעלה בלבד. מתקן פוטו-וולטאי ייבדק לפני הפעלתו הראשונה ולאחר ביצוע שינוי יסודי על ידי בעל רישיון חשמלאי בודק ובהתאם לרישיונו. תהליך הבדיקות: בדיקת התאמתו של המתקן לדרישות תקנות החשמל והנחיות רשות החשמל. בדיקות ומדידות המופיעות בדוח הבדיקה שבתוספת השלישית. בדיקת תוכניות חשמל עדכניות והתאמתם לדרישות חוק החשמל ודרישותיו מתקן פוטו וולטאי יתוחזק במצב תקין וכל ליקוי במתקן יתוקן בהקדם. דגש על בדיקת אמצעי ההגנה בפני חשמול. דוח הבדיקה יישמר בידי בעל המתקן ובידי הבודק.

תגיות: בדיקות חשמל, בודק חשמל, חשמלאי בודק, בדיקת מתקן חשמל, בדיקת מתקן פוטו וולטאי