קורס חשמלאי מסוייג

קורס חשמלאי מסוייג

רישיון חשמלאי מסוייג :

 • בכל מפעל, מוסד, או מתקן, ישנם אנשי אחזקה. מרבית המשימות המוטלות עליהם הינן בתחום האחזקה.
  אולם יש לעיתים שאותם עובדים נדרשים למשימות אחזקה במתקני חשמל או בציוד חשמלי.
  חוק החשמל ותקנותיו אוסרים על ביצוע עבודות חשמל ללא רישיון מתאים
  . עבודת חשמל מוגדרת כל עבודה במתקן חשמלי הכולל כלי עבודה. (החלפת נורה למשל, אינה נחשבת עבודת חשמל אלא אם כן לצורך החלפתה יש צורך בפירוק ברגים או כיסויים באמצעות כלי).

מטעם משרד הכלכלה והתעשייה! ומשרד רישוי החשמלאים.

רישיון חשמלאי מסוייג למעסיק

CEO/זהבה נזרי

מי צריך רישיון חשמלאי מסויג?


 • בכל מפעל, מוסד, או מתקן, ישנם אנשי אחזקה. מרבית המשימות המוטלות עליהם הינן בתחום האחזקה. אולם יש לעיתים שאותם עובדים נדרשים למשימות אחזקה במתקני חשמל או בציוד חשמלי.
  חוק החשמל ותקנותיו אוסרים על ביצוע עבודות חשמל ללא רישיון מתאים. עבודת חשמל מוגדרת כל עבודה במתקן חשמלי הכולל כלי עבודה. (החלפת נורה למשל, אינה נחשבת עבודת חשמל אלא אם כן לצורך החלפתה יש צורך בפירוק ברגים או כיסויים באמצעות כלי).
  ביצוע עבודה ללא רישיון מסכנת את העובד והמעביד כאחד ובמקרה של התחשמלות העובד או משתמש אחר במתקן עשויות להיות לעבודה זו משמעויות מרחיקות לכת
  פתרון חלקי, אך אפשרי, הינו רישיון חשמלאי מסויג. רישיון זה הינו למסגרת מקום העבודה בלבד ותקף לעבודות שהוגדרו ברישיון בלבד.
  לצורך רישיון זה על המעביד לפנות למוסד מכשיר מאושר, להגדיר במדויק את עבודות החשמל שיבצעו עובדיו במסגרת מקום העבודה ורשימת עובדים מפורטת הכוללת את השכלתם , הוותק שלהם בעבודה. 

  אנו מלווים אותכם בכל ההתנהלות והדרישות של משרד הכלכלה והתעשייה

  לאחר פגישה מקדימה תוכן תוכנית לימודים להכשרת אותם עובדים. 

  היקף התכנים ומספר שעות הלימוד יגזרו מתוך המשימות הנדרשות.

   תוכנית הלימודים חייבת אישור של המדור לתוכניות לימודים במשרד הכלכלה והתעשייה. 

  לאחר אישור תוכנית הלימודים יש לבקש מספר פעולה לקורס וזאת לאחר הצגת רשימה מפורטת של המשתתפים השכלתם והוותק שלהם בעבודה. 

  אישור קיום הקורס מותנה גם באישור מתקן ההדרכה על ידי מפקח חשמל אזורי .

   במהלך ההדרכה יבקר המפקח במתקן על מנת לוודא קיום התנאים ועמידה בתוכנית הלימודים.
  בסוף ההכשרה יבחנו המשתתפים בבחינה מסכמת.

  הצלחה בבחינה ובקורס יקנה למשתתפים רישיון חשמלאי מסויג. יש לציין כי הרישיון הינו למפעל, או המוסד המעסיק והינו שמי לכל עובד.

  הרישיון מגדיר במדויק את המשימות שלעובד מותר לבצע במסגרת הרישיון.
  יש לציין כי גם בעלי רישיון חשמלאי יכולים לעבור קורסים לרישיון מסויג על מנת שיוכלו לבצע פעולות נרחבות יותר מאלה המוגדרות על ידי הרישיון. 

  התקנה החדשה לעבודה במתקן חי או בקרבתו, קובעת באופן חד משמעי מי הרשאים לבצע עבודות או מדידות בלוחות ובמתקני חשמל. 

  תנאים לקבלת רישיון חשמלאי מסויג

  המנהל לענייני חשמל במשרד הכלכלה והתעשייה רשאי לתת רישיון חשמלאי-מסוייג למבקש המבצע סוג מסויים של עבודות חשמל, אם ראה כי לאותו אדם הכשרה מקצועית ונסיון מקצועי, ולהתנות מתן הרישיון בתנאים אלה:
  (1)
  הרישיון יינתן למבקש, לביצוע עבודות חשמל מסוג שצוין ברישיון במסגרת מקום העבודה בלבד, ויהיה תקף לעבודות אלה בלבד;
  (2)
  המבקש סיים בהצלחה השתלמות מיוחדת לפי דרישות האגף ובפיקוחו;
  (3)
  לגבי עבודות הקשורות בתפעול מערכות מתח גבוה ימציא המבקש את המסמכים הבאים:
  (א) תרשים מפורט של מערכת/מיתקן המתח הגבוה אשר בה הוא אמור לטפל;
  (ב) אישור על סיום הצלחה של קורס לתפעול מערכות מתח-גבוה;
  (ג) אישור על סיום בהצלחה של קורס מתן עזרה ראשונה לנפגעי חשמל;
  (ד) אישור מבעל רישיון חשמלאי-מהנדס המאשר שבחן את המבקש ומצאו כשיר לתפעל את המערכת למתח גבוה; כמפורט בסעיף זה ושתדרך את המבקש אישית בכל הקשור לתפעול נאות של המיתקן שעליו הוא מופקד.

  יש לציין כי ההכשרה היא פנים מפעלית ומיועדת למפעל המכשיר בלבד.

  לצורך כך יש צורך להגדיר את המפעל המכשיר כבית ספר.

   

  אנו כמכללה , מלווים את המפעל בכל התהליכים עד לקבלת רישיון חשמלאי מסוייג-

  1. סיוע בניסוח מכתב בקשה לביצוע הקורס שישלח למשרד הכלכלה והתעשייה.
  2. הכנת רשימת מטלות/עבודות אשר העובדים יהיו רשאים לבצע לאחר קבלת הרישיון.
  3. סיוע בקבלת אישור לשמש כבית ספר עסקי.
  4. סיוע בקבלת "מספר פעולה" לקורס.
  5. תיאום וליווי ביקורים של המפקח על הקורס ומילוי הטפסים הנדרשים.
  6. המרת "אישור ההפעלה" לתוכנית לימודים מפורטת, עד לרמה של כל שיעור בנושא הלימוד הנלמד.
  7. קיום בחינות במהלך ובסיום הקורס.
  8. דיווח חודשי שוטף למשרד הכלכלה והתעשייה על נוכחות וציוני בחינות.
  9. הכנת הניירת/ הטפסים הנדרשים לקבלת התעודות לזכאים.
  10. הכנת חוברת הדרכה המכילה את חומר הלימוד כמפורט בתוכנית הקורס/הלימודים ומסירה לכל מודרך בהתאם לכמות המשתתפים.
  11. הכנת מטרות ההשתלמות, תכנית לימודים, מטלות לביצוע וכל חומר מקצועי אחר שיידרש בהתאם ל"נוהל הפעלת קורס חשמלאי מסוייג" ממשרד הכלכלה והתעשייה.
  12. טיפול והגשת בקשה לקבלת רישיונות חשמלאי מסוייג

תגיות: חשמלאי מסויג, חשמלאי מסוייג, קורס חשמלאי מסויג, קורס חשמלאי מסוייג, קורס חשמל, חשמלאי, חשמל